QUI SOM?L' AMPA és una associació sense afany de lucre que agrupa mares i pares d'alumnes del nostre centre educatiu.
L'AMPA és l'única entitat associativa situada en el mateix centre educatiu.
En col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa, el seu objectiu principal és treballar per a la millora del centre i de l'educació.
Participa de forma oberta i activa en la vida del centre per dinamitzar la seva activitat i per promoure projectes complementaris a l'estudi.
Té vocació d'aportar i de col·laborar amb la direcció i l'equip docent del centre amb qui actua com a interlocutor per tractar temes que afecten tot el col·lectiu de famílies.
Fomenta el treball en xarxa amb d'altres agents educatius i facilita la prestació de serveis i activitats fora de l'horari lectiu.

Des de la participació voluntària, els pares i mares es responsabilitzen de desenvolupar projectes i accions pel bé de l'educació.
Els Centres Educatius amb AMPA cohesionada i activa obtenen un major èxit escolar entre el seu alumnat.

Funcions de l'AMPA
Les funcions principals d'una Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) són:

 1. Dóna suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del centre en tot allò que contribueix a la millora de la qualitat de l'ensenyament que reben els alumnes.
 2. Promou la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre.
 3. És un espai de reflexió que permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l'escola i sobre temes educatius d'abast més general.
 4. És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten tot el col·lectiu de famílies.
 5. Participa en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al consell escolar de centre.
 6. Orienta als pares en l'exercici dels seus drets i obligacions com a membres d'un centre educatiu sostingut amb fons públics.
 7. Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.


El  AMPA es una asociación sin afán de lucro que agrupa madres y padres de alumnos de nuestro centro educativo.
El AMPA es la única entidad asociativa situada en el mismo centro educativo.

En colaboración con los diversos sectores de la comunidad educativa, su principal objectivo es trabajar para la mejora del centro y de la educación.
Participa de forma abierta y activa en la vida del centro para dinamizar su actividad y para promover proyectos complementarios al estudio.
Tiene vocación de aportar y de colaborar con la dirección y el equipo docente del centro con quien actúa como interlocutor por tratar temas que afectan todo el colectivo de familias.
Fomenta el trabajo en red con otros agentes educativos y facilita la prestación de servicios y actividades fuera del horario lectivo.

Desde la participación voluntaria, los padres y madres se responsabilizan de desarrollar proyectos y acciones por el bien de la educación.
Los Centros Educativos con AMPA cohesionada y activa obtienen un mayor éxito escolar entre su alumnado.


Funciones del AMPA
Las funciones principales de una Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) son:

 1. Da apoyo a padres y madres, maestros y alumnos y también a los órganos de gobierno del centro en todo lo que contribuye a la mejora de la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos.
 2. Promueve la participación de los padres a la comunidad educativa potenciando su implicación en el funcionamiento del centro.
 3. Es un espacio de reflexión que permite a los padres y a las madres reflexionar y opinar sobre el funcionamiento cotidiano de la escuela y sobre temas educativos de alcance más general.
 4. Es el principal interlocutor que tienen los maestros y los equipos directivos por tratar los temas que afectan todo el colectivo de familias.
 5. Participa en la prisa de decisiones y en el gobierno del centro mediante un representante al consejo escolar de centro.
 6. Orienta a los padres en el ejercicio de sus derechos y obligaciones como miembros de un centro educativo sostenido con fondo público.
 7. Administra y gestiona los recursos que aportan los asociados.