divendres, 9 de setembre de 2016

Benvinguda curs 2016-2017Hola famílies. Rebeu la nostra salutació i benvinguda al curs que anem a començar.

Aquest curs 2016-2017, arranquem amb una Junta plena d’ il·lusió que us demana la vostra ajuda per a portar avant tots aquells projectes que gestionem o altres nous que tenen com a finalitat fomentar la convivència entre tota la Comunitat Escolar del C.E.I.P. El Romeral. 
L'AMPA som tots els que volem col·laborar perquè l'escola dels nostres fills siga la millor escola per a ells.
Algunes de les activitats que es van organitzar i gestionar des de l’AMPA el curs passat i que tenim intenció de continuar aquest any són:
·         Escola Matinera de 7:30h fins les 9:00h a la seu de l’AMPA (antiga vivenda del conserge)
·         VI Concurs de dibuix AMPA El Romeral
·         Animació lectora per a tots els alumnes
·         Romeral Camina
·         Setmana del llibre: fireta de jocs i experiments
·         13 hores esportives
·         Activitats extraescolars
·         1er Campament de famílies
·         Festa de la Cloenda
·         Creació de la nova web per difondre totes aquestes activitats i moltes altres d’interès de les famílies o que es duen a terme en la població
·         Comunicacions en xarxes socials i per correu electrònic, etc…
Aquest curs ens agradaria repetir totes aquestes activitats o moltes altres que podem organitzar amb la vostra col·laboració i/o suport econòmic amb una quota anual de 25 € per família.
Quan feu l’ingrés, depositeu-lo a la bústia de l’ AMPA que hi ha en Secretaria. Si disposeu de correu electrònic, podeu anotar-lo al mateix justificant. També podeu enviar el justificant per correu electrònic a l’adreça: romeral.ampa@gmail.com (complint amb la LOPD l’ AMPA es compromet a utilitzar el correu electrònic sols per enviar informació relacionada amb l’escola i les activitats organitzades).
INGRESSA: NOM i COGNOMS DEL XIQUET/A i CURS*
CONCEPTE: REBUT AMPA 2016-2017.
Nº DE COMPTE: BANC SABADELL, IBAN ES1300811009860001039305
IMPORT: 25 €
* (si són germans, per favor, poseu el nom i curs de tots)
Qualsevol altra consulta podeu fer-la mitjançant la bústia o per correu electrònic a l’adreça: romeral.ampa@gmail.com Faciliteu les vostres dades (i les de l’alumne) i nosaltres contactarem amb vosaltres.
Recordeu que per fer possible totes aquestes activitats i moltes altres, és necessària la vostra participació en la junta de l’AMPA.
 


---------------------------------------------------------
Hola familias. Recibid nuestro saludo y bienvenida al curso que vamos a iniciar.

Este curso 2016-2017, arrancamos con una Junta llena de ilusión que os pide vuestra ayuda para llevar adelante todos aquellos proyectos que gestionamos u otros nuevos que tienen como finalidad fomentar la convivencia entre toda la Comunidad Escolar del C.E.I.P. El Romeral. 
EL AMPA somos todos los que queremos colaborar para que la escuela de nuestros hijos sea la mejor escuela para ellos.
Algunas de las actividades que se organizaron y gestionaron desde el AMPA el curso anterior y que tenemos intención de continuar este año son:
        Escuela Matinera, de 7:30h hasta las 9:00h en la sede de la AMPA (antigua vivienda del conserje),
        VI Concurso de dibujo AMPA El Romeral
        Animación lectora para todos los alumnos
        Romeral Camina
        Semana del libro: feria de juegos y experimentos
        13 horas deportivas
        Actividades extraescolares
        1er Campamento de familias
        Fiesta de la Clausura
        Creación de la nueva web para difundir todas estas actividades y muchas otras de interés de las familias o que se llevan a cabo en la población.
        Comunicaciones en redes sociales y por correo electrónico, etc…
Este curso nos gustaría repetir todas estas actividades o muchas otras que podemos organizar con vuestra colaboración y/o apoyo económico con una cuota anual de 25 € por familia.
Cuando hagáis el ingreso, depositadlo en el buzón del  AMPA que hay en Secretaría. Si disponéis de correo electrónico, podéis anotarlo en el mismo justificante. También podéis enviar el justificante por correo electrónico a la dirección: romeral.ampa@gmail.com (cumpliendo con la LOPD el  AMPA se compromete a utilizar el correo electrónico sólo para enviar información relacionada con la escuela y las actividades organizadas).
INGRESA: NOMBRE y APELLIDOS DEL NIÑO/A y CURSO*
CONCEPTO: RECIBO AMPA 2016-2017.
Nº DE CUENTA: BANCO SABADELL, IBAN ES1300811009860001039305
IMPORTE: 25 €
* (si son hermanos, por favor, poned el nombre y curso de todos)
Cualquier otra consulta podéis hacerla mediante el buzón o por correo electrónico a la dirección: romeral.ampa@gmail.com Facilitad vuestros datos (y los del alumno) y nosotros contactaremos con vosotros.
Recordad que para hacer posible todas estas actividades y muchas otras, es necesaria vuestra participación en la junta del AMPA.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada